Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Coderschool

Unknow - 22/12/2017

Pre Seed Round - Uiza

Unknow - 21/08/2018

Seed - Uiza

1,500,000$ - 19/04/2019

Seed - Hello Bacsi

1,500,000$ - 28/06/2016

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!