Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!