Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Angel Round - gachvang.com

500,000$ - 07/10/2016

Seed - Jupviec

Unknow - 22/01/2016

Seed - Toong

1,000,000$ - 12/07/2019

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!