Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Giới thiệu startup

Nouslogic

Thành lập:

STARTee

Thành lập:

EyeQ Tech

Thành lập:

ITViec

Thành lập:

Genesia Ventures

Thành lập:

iVIVU

Thành lập:

MOG Vietnam

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!