Startup Viet 2019

consumer goods

Giới thiệu Deal

Seed - ELSA

3,200,000$ - 06/03/2018

Series A - Tiki

500,000$ - 03/03/2012

Convertible Note - CYFEER

30,000$ - 01/08/2017

Seed - Jupviec

Unknow - 22/01/2016

Giới thiệu startup

adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!