Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Jamja

Unknow - 23/06/2016

Series C - Momo

100,000,000$ - 18/01/2019

Seed - ELSA

3,200,000$ - 06/03/2018

M&A - Vietnammm

Unknow - 20/02/2019

Seed - CYFEER

380,000$ - 28/10/2017

Giới thiệu startup

GIC

Thành lập:

ĐI VUI

Thành lập:

VNG

Thành lập:

Trobz

Thành lập:

TCG

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!