Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Finhay

68,620$ - 01/02/2018

Pre Seed Round - Ella Study

30,000$ - 28/11/2017

Seed - UrBox

Unknow - 16/03/2019

Giới thiệu startup

BankGo

Thành lập:

Elise Fashion

Thành lập:

Hello Bacsi

Thành lập:

Triplan

Thành lập:

Dolio LeatherWorks

Thành lập:

Mekong Capital

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!