Startup Viet 2019

Giới thiệu Deal

Seed - Jobhop

710,000$ - 20/11/2018

Seed - CYFEER

380,000$ - 28/10/2017

Series A - Payoo

3,000,000$ - 24/11/2011

Giới thiệu startup

Sendo

Thành lập:

BINBO

Thành lập:

IZIHelp

Thành lập:

TGM

Thành lập:

Stic Investment

Thành lập:
adv

Đây là phiên bản thử nghiệm đang được xây dựng!